Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden H.V.O. Vochttechniek

  1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

  1. Gebruiker: H.V.O. Vochttechniek ingeschreven in het Handelsregister onder de handelsnaam Vochttechniek met nummer 34069337, kantoorhoudende aan de Hulswitweg 20, (2031 BG) Haarlem;
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Gebruiker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
  4. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Gebruiker voor of ten behoev