Algemene Verhuurvoorwaarden H.V.O. Vochttechniek 

 1. Definities

1.1 H.V.O. Vochttechniek gevestigd te Haarlem.

1.2 Onder ‘wederpartij’ wordt in deze verhuurvoorwaarden verstaan iedere rechtspersoon die aan H.V.O. Vochttechniek verzoekt een dienst of goederen te leveren.

 1. Toepasselijkheid

2.1 deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuuraanbiedingen en verhuurovereenkomsten van H.V.O. Vochttechniek.

2.2 bedingen die afwijken van deze verhuurvoorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met H.V.O. Vochttechniek schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 H.V.O. Vochttechniek is gerechtigd deze verhuurvoorwaarden na schriftelijke kennisgeving eenzijdig te wijzigen; de wederpartij wordt geacht de wijziging van deze verhuurvoorwaarden te hebben aanvaard indien niet binnen vier weken na kennisgeving schriftelijk gereageerd wordt.

2.4 inkoopvoorwaarden en/ of andere door de wederpartij van H.V.O. Vochttechniek gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 bij het verlenen van een opdracht tot levering en/of het ondertekenen van de verhuurovereenkomst erkent wederpartij de verhuurvoorwaarden. 

 1. Prijzen

3.1 de in de offertes, huurovereenkomsten en prijslijsten zijn de prijzen excl. B.T.W. die gelden vanaf het tijdstip dat de goederen ons depot verlaten.

3.2 H.V.O. Vochttechniek behoudt zich het recht voor om de prijzen in de loop van de huurperiode aan te passen op grond van de dan geldende omstandigheden. Bij tussentijdse prijsaanpassing heeft wederpartij het recht om binnen één maand na bekendmaking de overeenkomst te ontbinden.

3.3.alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhalen van het materieel bij ons depot door de wederpartij.

3.4 indien de wederpartij een vorm van transport wenst, komende de daaraan verbonden kosten, waaronder die van een transportverzekering, voor haar rekening. Bij transport door H.V.O. Vochttechniek en/of hulp bij laden en lossen wordt een vastgesteld uurtarief in rekening gebracht.

3.5 de huurprijs is ook verschuldigd over vorstverletdagen en landelijke feestdagen. 

 1. Duur huurperiode

4.1. De huurperiode vangt aan op het moment dat de goederen ons depot verlaten, ongeacht of het transport door H.V.O. Vochttechniek of door derden wordt verzorgd. De huurperiode wordt berekend volgens de geldende prijzen en wordt per hele dag berekend. Een gedeelte van een dag wordt als een hele dag berekend.

4.2. De huurperiode wordt als beëindigd beschouwd vanaf het moment dat alle goederen terug zijn in ons depot. De huurperiode kan te allen tijde door zowel H.V.O. Vochttechniek  als wederpartij worden beëindigd, mits wederpartij H.V.O. Vochttechniek hiervan ten minst één dag van te voren schriftelijk in kennis stelt.

4.3. In geval de verhuurde goederen na beëindiging van de overeenkomst niet tijdig aan H.V.O. Vochttechniek ter beschikking worden gesteld, is H.V.O. Vochttechniek gerechtigd de goederen terug te nemen ter plaatse waar het zich bevindt. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 1. Gebruik en plaats van bestemming

5.1 de wederpartij verplicht zich om de gehuurde goederen in uitstekende staat te handhaven en het toe te vertrouwen aan gekwalificeerd personeel.

5.2 indien nodig dient de wederpartij aan H.V.O. Vochttechniek de nodige instructies te vragen voor inbedrijfstelling en onderhoud.

5.3 de wederpartij dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.

5.4 geen enkele verandering, wijziging of aanpassing aan de gehuurde goederen is toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van H.V.O. Vochttechniek.

5.5 H.V.O. Vochttechniek is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verkeerd gebruik of toepassen van het gehuurde.

5.6 personeel van H.V.O. Vochttechniek dient te allen tijde tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt, toegelaten te worden.

5.7 indien het gehuurde niet op een plaats verblijft die eigendom is van de wederpartij dient wederpartij H.V.O. Vochttechniek schriftelijk bewijs te leveren dat het gehuurde te allen tijde eigendom blijft van H.V.O. Vochttechniek.

5.8 het gehuurde mag niet zonder schriftelijke toestemming van H.V.O. Vochttechniek het Nederlands grondgebied verlaten.

5.9 de gehuurde goederen dienen te worden schoongemaakt voordat deze worden teruggebracht of opgehaald. Indien dit niet wordt uitgevoerd behoud H.V.O. Vochttechniek het recht om de kosten voor het schoonmaken van de goederen aan de wederpartij door te berekenen.

5.10 het niet of niet tijdig ter beschikking stellen, alsmede het niet of niet goed functioneren van de gehuurde goederen, geeft geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. 

 1. Transport

6.1 alle verhuurprijzen zijn gebaseerd op afhaling van de goederen aan ons depot.

6.2 heen en terug transport zijn voor rekening van de wederpartij en gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid.

6.3 het gebruik van hefwerktuigen en dergelijke voor het laden of lossen van de goederen kan door H.V.O. Vochttechniek aan de wederpartij worden berekend.

6.4 wederpartij verklaart door het ondertekenen van de overeenkomst uitdrukkelijk akkoord te zijn gegaan met de wijze van transport en de kosten hiervan voor zijn rekening te nemen.

 1. Onderhoud en reparaties

7.1 de wederpartij erkent dat de goederen bij aflevering in uitstekende staat van werking en onderhoud verkeerd.

7.2 de wederpartij verbindt zich om de goederen in dezelfde staat te onderhouden en aan H.V.O. Vochttechniek af te leveren.

7.3 reparaties die niet voortvloeien uit normale slijtage zijn geheel voor rekening van de wederpartij, inclusief transportkosten van ons personeel in verband met deze reparaties.

7.4 in het geval het gehuurde tijdelijk buiten gebruik is door een defect dat te wijten is door onjuiste of onoordeelkundige bediening door wederpartij, is wederpartij verplicht de huur door te betalen ook voor de tijd die de reparaties in beslag nemen.

7.5 H.V.O. Vochttechniek is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van eventuele schade die  wederpartij lijdt als gevolg van onderbreking van het werk, veroorzaakt door enig defect aan het gehuurde, ongeacht de oorzaak ervan.

7.6 Oliën, vetten en brandstof zijn voor rekening van de wederpartij.

 1. Beschadiging, verlies of diefstal goederen

8.1 in geval van beschadiging van de goederen of enig defect, hoe gering ook, is wederpartij verplicht H.V.O. Vochttechniek onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.

8.2 de wederpartij is ten volle aansprakelijk voor de beschadiging, verlies of diefstal van de goederen.

8.3 het is de wederpartij die de goederen tegen verlies of diefstal moet verzekeren.

8.4 bij beschadigingen, verlies of diefstal van de goederen zal H.V.O. Vochttechniek de wederpartij hiervoor aansprakelijk stellen en de schade aan wederpartij doorberekenen op basis van de handelswaarde van de apparatuur.

8.5 indien wederpartij in gebreke is of blijft met betrekking tot deze voorwaarden zullen alle kosten door H.V.O. Vochttechniek dan te maken, inclusief alle gerechtelijke kosten, voor rekening van wederpartij komen.

8.6 indien na terugkomst van de goederen in het depot schade wordt vastgesteld is H.V.O. Vochttechniek verplicht de wederpartij hiervan binnen 14 dagen te informeren.

8.7 H.V.O. Vochttechniek is gemachtigd om de reparatie op kosten van de wederpartij te laten herstellen.

8.8 H.V.O. Vochttechniek  is gemachtigd om eventuele bedrijfsschade die is ontstaan door beschadiging, verlies of diefstal van de goederen bij wederpartij te verhalen.

 1. Eigendom

9.1 de verhuurde goederen zijn volledig en onvervreemdbaar eigendom van H.V.O. Vochttechniek.

9.2 het is wederpartij niet toegestaan de gehuurde goederen te ontvreemden, aan derden in gebruik af te staan of in zekerheid aan derden over te dragen.

9.3 de wederpartij is verplicht onmiddellijk H.V.O. Vochttechniek in kennis te stellen van een eventueel beslag op zijn roerende of onroerende goederen alsmede de beslagleggende partij onverwijld inzage te geven in deze verhuurvoorwaarden.

9.4 eventuele schade of kosten die voortvloeien uit het niet tijdig kennis geven aan H.V.O. Vochttechniek komen volledig voor rekening van de wederpartij.

9.5 bovendien is H.V.O. Vochttechniek in voormelde gevallen gerechtigd om zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden te verklaren en het gehuurde terug te nemen.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 H.V.O. Vochttechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan door oneigenlijk, ondeskundig of verkeerd gebruik van de goederen. Ook indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, wordt uitdrukkelijk door H.V.O. Vochttechniek afgewezen. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is aansprakelijkheid van de H.V.O. Vochttechniek beperkt tot het factuurbedrag excl. B.T.W.

 1. Overmacht

11.1 tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen van H.V.O. Vochttechniek opgeschort.

11.2 indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door H.V.O. Vochttechniek langer dan drie maanden duurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 1. Facturering, betalingsvoorwaarden, reclames, borgsommen

12.1 bij een huurperiode korter dan één maand zal facturatie plaatsvinden aan het eind van de huurperiode. Indien de huurperiode langer doorloopt dan één maand zal de facturering plaatsvinden per kalendermaand.

12.2 betaling dient te geschieden op de door H.V.O. Vochttechniek aangegeven wijze binnen veertien dagen na factuurdatum.

12.3 van deze termijn kan enkel bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

12.4 bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

12.5 na ommekomst van de betalingstermijn zal de wederpartij over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand verschuldigd zijn.

12.6. na ommekomst van de betalingstermijn is H.V.O. Vochttechniek zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. H.V.O. Vochttechniek is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op de wederpartij te verhalen; de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn.

12.7 na ommekomst van de betalingstermijn is H.V.O. Vochttechniek zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen; H.V.O. Vochttechniek is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de afnemer te verhalen.

12.8 betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

12.9 H.V.O. Vochttechniek heeft het recht een borgsom te vragen bij aflevering van de goederen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van de gehuurde goederen met een minimum van een bedrag gelijk aan één maand huur. Deze borgsom zal worden verrekend aan het eind van de overeenkomst.

 1. Geschillen en forumkeuze

13.1 zodra de goederen in handen van wederpartij, zijn vertegenwoordiger of van de persoon die het voor hem beheerd, zijn automatisch bovengenoemde verhuurvoorwaarden van toepassing.

13.2 op de overeenkomst tussen wederpartij en H.V.O. Vochttechniek en de daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands Recht van toepassing.

13.3 geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen ter keuze van H.V.O. Vochttechniek worden voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem,