Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden H.V.O. Vochttechniek

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: H.V.O. Vochttechniek ingeschreven in het Handelsregister onder de handelsnaam Vochttechniek met nummer 34069337, kantoorhoudende aan de Hulswitweg 20, (2031 BG) Haarlem;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Gebruiker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 4. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Gebruiker voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever voor zover Gebruiker niet schriftelijk met een afwijking van deze voorwaarden heeft ingestemd. Gebruiker is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden opnieuw vast te stellen met name in verband met wijzigingen in regelgeving of jurisprudentie die de aansprakelijkheid van Gebruiker zodanig wijzigen of uitbreiden dat Gebruiker haar (bedrijfs)-risico/aansprakelijkheid in het geheel of economisch verantwoord niet (meer) kan verzekeren. Van toepassing is dan ook steeds de laatst vastgestelde tekst van deze algemene voorwaarden.

2.2       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3       De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Aanbiedingen

3.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Gebruiker is eerst gebonden nadat Gebruiker een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd bijvoorbeeld (doch zonder daartoe te zijn beperkt) door feitelijk uitvoering te (gaan) geven.

3.2       Alle opgaven door Gebruiker van getallen, maten en/of andere aanduidingen van de diensten zijn met zorg gedaan, maar Gebruiker kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde diensten zodanig afwijken van de opgaven van Gebruiker of van de tekeningen of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.3       Door Gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

 4. Uitvoering

4.1       Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der techniek, zonder evenwel een bepaald resultaat te garanderen.

4.2       lndien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3       Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen is Opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen welke Gebruiker naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd. Opdrachtgever garandeert Gebruiker in de gelegenheid te zullen stellen de overeengekomen werkzaamheden te kunnen verrichten. Opdrachtgever garandeert hiertoe dat Gebruiker gedurende de overeengekomen werktijden vrije en veilige toegang zal hebben tot de werkplek. Tevens zorgt Opdrachtgever voor sanitaire voorzieningen en voor een geschikte pauzeruimte.

4.4       Opdrachtgever is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn zoals (doch zonder daartoe te zijn beperkt) de in het bedrijf, branche of regio van Opdrachtgever geldende veiligheid-, arbeids- en milieuvoorschriften.

4.5       De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.6       Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever zal Gebruiker vrijwaren voor alle schade en aanspraken van derden voor schade die deze derden lijden ten gevolge van het gebruik door Gebruiker van de informatie die Opdrachtgever aan Gebruiker heeft verstrekt.

4.7       Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8       Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Gebruiker dit toelaat. Daarnaast is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voor Gebruiker voortvloeit.

 1. Contractsduur; uitvoeringstermijn; oplevering

5.1       De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2       Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Opdrachtgever dient Gebruiker ingeval van overschrijding van een termijn eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

5.3       De Overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Gebruiker de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

5.4       Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen of ten genoege van Gebruiker voldoende zekerheid is gesteld, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld. Indien de betaling of door Gebruiker gevraagde zekerheid niet binnen 10 dagen door Gebruiker is ontvangen dan is Gebruiker bevoegd om over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Gebruiker om schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever. Indien Gebruiker reeds uitvoering heeft gegeven aan de werkzaamheden dan is Gebruiker bevoegd om zijn prestaties op te schorten tot Opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld of betaald heeft, onverminderd het recht van Gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

5.5       Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen de Overeenkomst wijzigen of aanvullen, zodanig dat het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, dan zal Gebruiker Opdrachtgever van de gewijzigde opleverings-/ voltooiingsdatum zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen dan is Opdrachtgever gehouden de door de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst veroorzaakte overschrijding van dit honorarium aan Gebruiker te vergoeden.

 1. Geheimhouding

Tenzij de wet anders verplicht zijn Gebruiker en Opdrachtgever jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten Overeenkomst van of over elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Prijzen / honorarium

7.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen van Gebruiker uitgedrukt in Euro’s en exclusief:

 1. omzetbelasting;
 2. kosten voor grond-, hak-, breek-, metsel-, timmer-, herstel- of ander bouwkundig werk;
 3. de kosten voor aansluiting en gebruik van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele- of nutsvoorzieningen;
 4. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 5. de kosten van aan- of afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

Het verschuldigde honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht en is verschuldigd naarmate door Gebruiker werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

7.2       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker geldend op het moment waarop de werkzaamheden zijn verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3       De door Gebruiker gehanteerde tarieven / prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van de datum van offreren. Wanneer een van deze kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order (ook indien een vast honorarium of (uur)tarief is afgesproken), maar voor levering van de diensten wordt verhoogd, heeft Gebruiker het recht de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7.4       Meerwerk wordt in rekening gebracht op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren ten tijde van verrichten van het meerwerk. Van meerwerk is in ieder geval sprake indien:

 1. de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet in overeenstemming is met de werkelijkheid;
 2. van geschatte hoeveelheden of geschatte tijdsbeslag met meer dan 10% wordt afgeweken.

7.5       Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee weken zullen de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht.

7.6       Gebruiker heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.

7.7       Gebruiker is gerechtigd om voor werkzaamheden tijdens erkende feestdagen, het weekend en buiten de reguliere kantooruren van Gebruiker, een (onregelmatigheids) toeslag te berekenen.

 1. Betalingsvoorwaarden

8.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

8.2       Indien Opdrachtgever dertig dagen na de factuurdatum nog niet of slechts gedeeltelijk het verschuldigde bedrag heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW hoger is in welk geval de laatstgenoemde wettelijke rente geldt. Een gedeelte van een maand wordt berekend als een gehele maand.

8.3       In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Gebruiker en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Gebruiker direct opeisbaar zijn.

8.4       Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente, dan van de verschuldigde kosten en tenslotte van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever een andere betalingsvolgorde.

8.5       Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Gebruiker gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van Gebruiker zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtgever is steeds gehouden om op eerste verzoek van Gebruiker voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Gebruiker.

8.6       Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Gebruiker, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

8.7       Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, kan Gebruiker aan Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning zenden en daarvoor EUR 15,- administratiekosten in rekening brengen. Daarnaast komen alle in redelijkheid gemaakte kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de orde van advocaten (NOVA-tarief) in incassozaken wordt geadviseerd, onverminderd het recht van Gebruiker om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. Ook indien de verrichte buitengerechtelijke werkzaamheden beperkt zijn (gebleven) tot bijvoorbeeld (doch zonder daartoe te zijn beperkt) het zenden van een enkele aanmaning/sommatie brief of doen van een schikkingsvoorstel. De gerechtelijke kosten welke Opdrachtgever dient te vergoeden aan Gebruiker omvatten de volledige door Gebruiker gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

 1. Overmacht

9.1       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder inbegrepen alsmede niet of niet tijdige levering aan Gebruiker door zijn leverancier, stakingen in de levering van energie en/of warmte en weersomstandigheden die de werkzaamheden van Gebruiker onmogelijk of te gevaarlijk maken zoals koude, gladheid, hitte, regen en wind, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, en oproer, uitvoerverboden en andere belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse als buitenlandse overheden, brand, werkstakingen, personeelsgebrek of andere storingen in het bedrijf van Gebruiker alsmede de niet of niet-tijdige afgifte van vergunningen of ontheffingen indien is overeengekomen dat Gebruiker deze zal aanvragen.

9.2       Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3       Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.4       Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9.5       Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

10. Aansprakelijkheid / vrijwaring

10.1      Gebruiker is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor directe schade die het rechtsreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst mag worden vertrouwd. Gebruiker is niet aansprakelijk voor:

*    bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Gebruiker;

*    bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen    of nalaten van door Gebruiker ingeschakelde hulppersonen (werknemers van   Gebruiker daaronder niet begrepen);

*   bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade;

*    bij Opdrachtgever of derden ontstane opzichtschade waaronder onder meer wordt   begrepen schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

10.2      Gebruiker heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Gebruiker aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Gebruiker in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

10.3      De aansprakelijkheid van Gebruiker voor een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Gebruiker heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt.

10.4      De aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Gebruiker gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd. Heeft Gebruiker dit risico niet kunnen verzekeren dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal drie maal het bedrag dat Gebruiker ter zake van de uitvoering van het aangenomen werk aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd met een maximum van EUR 50.000. Ook indien (nog) geen bedragen door Gebruiker zijn gefactureerd is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal EUR 50.000.

10.5      Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Gebruiker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

10.6      Opdrachtgever is gehouden Gebruiker schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Gebruiker ten behoeve van Opdrachtgever.

10.7      De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Gebruiker, alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringsplicht van Opdrachtgever, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker.

10.8      Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker van alle kosten en schade die voor Gebruiker mochten voortvloeien uit het feit:

 1. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
 2. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Gebruiker en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

10.9      Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Gebruiker die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

11. Inspectie en reclame/klachten

11.1      Opdrachtgever is verplicht tot inspectie bij oplevering van de door Gebruiker verrichte diensten. Eventuele reclames over gebreken aan de diensten moeten uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk aan Gebruiker worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk aan Gebruiker worden gemeld.

11.2      Opdrachtgever zal alle door Gebruiker voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Gebruiker in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

11.3      Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van gebreken die niet binnen 14 dagen na hun ontdekking bij Gebruiker zijn gemeld.

11.4      Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.5      In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Gebruiker de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

12.1      Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2    Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Opdrachtgever, zal deze Gebruiker steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van Opdrachtgever niet afdwingbaar zijn.

12.3    Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

12.4    Deze Algemene Voorwaarden zijn in oktober 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en zullen op Opdrachtgevers eerste verzoek kosteloos aan hem worden toegezonden. Tevens is de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden ook inzichtelijk op de website van Gebruiker (www.vochttechniek.nl)